[Cotutelle defense] Dr. María Pinilla de Dios will present/defend her doctoral thesis at Abo Akademi

Dr. Pinilla will defend the thesis next 15th March in Turku (Finland).

Dr. María Pinilla de Dios already defended her thesis at the University of Valladolid “Heterogeneous Catalytic Copolymerization Reactions Of Carbon Dioxide And Propylene Oxide Over Polyalcohols Under Subcritical Conditions”. The thesis was a cotutelle with Abo Akademi University and honourable Ak. Prof. Tapio Salmi. (see more info below).

[SWEDISH]

Doktorsavhandling
Åbo Akademi, Fakulteten för naturvetenskaper och teknik, Laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik

Koldioxid är en av de viktigaste gaserna som orsakar växthuseffekten. Ett sätt att minska denna skada, är att använda koldioxid som reaktant för sampolymerisationsreaktioner, i själva verket som
C1-råmaterial, monomer och som tryckgas i dessa reaktioner. Monomeren som är involverad i dessa reaktioner är propenoxid som har hög reaktivitet, vilket möjliggör att koldioxid kan bindas. Genom ringöppningspolymerisation kan koldioxid inkorporeras i polymerkedjan.

Två olika typer av heterogena katalysatorer användes för sampolymerisationsreaktioner. Zinkglutarat (ZnGA) och dubbelmetallcyanid (DMC) valdes som potentiella lämpliga katalysatorer för att utföra polymerisationsprocesserna. Målet med denna doktorsavhandling var att studera dessa heterogena katalysatorer i sampolymerisationsreaktioner mellan propenoxid och koldioxid i syfte att förstå hur katalysatorn och processen kan förbättras med tanke på möjliga framtida industriella tillämpningar.

För att karakterisera katalysatorerna, användes flera metoder, såsom fouriertansformerad infrarödspektroskopi, induktivt kopplad plasmaemissionsspektroskopi, ljusspridning destillerat, kvävefysisorption, svepelektronmikroskopi, termogravimetrisk analys, röntgenfotoelektron-spektroskopi samt röntgendiffraktion.

Experimenten i laboratorieskala visade att det var möjligt att erhålla en koldioxid-propenoxid sampolymer genom att skapa karbonatbindningar (polypropenkarbonat) och genom att minimera cyklisk karbonatproduktion.
Doktorsarbetet är en dubbelexamen med Universitetet i Valladolid.

[FINISH]

Väitöskirja
Åbo Akademi, Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, Teknillisen kemian ja reaktiotekniikan laboratorio

Hiilidioksidi on tärkeimpiä kasvihuonekaasuja. Yksi keino tämän haitan vähentämiseksi on käyttää hiilidioksidia lähtöaineena polymerisointireaktioissa, itse asiassa ns. C1-raaka-aineena, monomeerina ja painekaasuna näissä reaktioissa. Reaktiossa käytettävä korkean reaktiivisuuden omaava monomeeri on propeenioksidi, mikä mahdollistaa hiilidioksidin sitomisen polymeeriketjuun.  Hiilidioksidi sitoutuu polymeeriketjuun renkaanaukaisupolymerisaation kautta.

Työssä käytettiin kahta heterogeenista katalyyttiä yhteispolymeroinnissa. Sinkkiglutaraatti (ZnGA) ja kaksoismetallisyanidi (DMC) valittiin potentiaalisiksi ja sopiviksi katalyyteiksi polymerisointiprosessin toteuttamiseksi. Väitöstyön päämääränä oli tutkia näitä heterogeenisia katalyyttejä propeenioksidin ja hiilidioksidin yhteispolymerisoinnissa, jotta ymmärrettäisiin, miten katalyyttiä ja prosessia voidaan parantaa mahdollisia tulevia teollisia sovelluksia silmälläpitäen.

Katalyyttien karakterisoimiseksi käytettiin monia menetelmiä, kuten fouriermuunnettua infrapunaspektroskopiaa, induktiivisesti kytkettyä plasmaemissiospektroskopiaa, valonsirontaa, typen fysisorptiota, pyyhkäisyelektronimikroskopiaa, termogravimetristä analyysiä, röntgen fotoelektronispektroskopiaa sekä röntgendiffraktiota.

Laboratoriomittakaavaiset kokeet osoittivat että on mahdollista valmistaa hiilidioksidi-propeenioksidiyhteispolymeeri luomalla karbonaattisidoksia ja minimoimalla syklisten karbonaattien muodostuminen.

Väitöstyö on kaksoistutkinto Valladolidin yliopiston kanssa.

 

Print Friendly, PDF & Email